MÁV-START online jegyvásárlási rendszer

Adatkezelési tájékoztató

1.Az adatkezelő megnevezése

Név:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

A bejegyző bíróság megnevezése:

Adószám: E-mail:

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő)

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

01-10-045551

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

13834492-2-44 eszrevetel@mav-start.hu

2.Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama

2.1.Az adatkezelés célja és jogalapja:

Adatkezelő az utasainak a személyes adatát az alábbi célok érdekében kezeli:

·a MÁV-START Internetes Jegyértékesítési Rendszerbe (a továbbiakban: e-Ticket) való regisztráció esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti hozzájárulás,

·díjtermék vásárlása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja szerinti szerződés teljesítése, valamint a Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő törvényi rendelkezés.

Adatkezelő a vásárlási adatokat összesített és/vagy anonimizált formában statisztikai célokra felhasználja olyan módon, hogy abból semmilyen személyes adat vissza nem nyerhető.

Az ilyen adatkezeléshez a felhasználó az e-Ticket rendszer használatával, az e-Ticket rendszerben történő jegyvásárlással, az észrevételének vagy panaszának közlése során tett nyilatkozatával; illetve az utazás megkezdésével járul hozzá.

A felsoroltaktól eltérő (pl. marketing) célok esetében a MÁV-START Zrt. kizárólag akkor kezeli utasa és más ügyfele személyes adatát, ha az adatkezelés céljáról az érintettet tájékoztatta, és ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult.

2.2.Kezelt adatok köre

Az e-Ticket rendszerben a MÁV-START az alábbi személyes adatokat kezeli:

·regisztráció esetén: felhasználó neve és e-mail címe

·díjtermék vásárlása esetén: emailcím, számlázási adatok (név, cím, adószám), utas neve és születési dátuma, vásárolt díjtermékek adatai (viszonylat, kedvezmény mértéke és jogcíme, érvényességi ideje, darabszám), díjtermék igénybevételére jogosító további adatok a díjtermék mindenkor hatályos szabályozása szerint (pl. igazolvány szám).

Az e-Ticket rendszerben vásárolt e-vonatjegyek névre szóló jegyek, melyeken feltüntetésre kerül az utas neve és születési dátuma. A 2012. évi XLI. törvény (Személyszállítási Törvény) felhatalmazása alapján a vasúttársaság jogosult ellenőrizni azt, hogy a névre szóló jeggyel az a személy utazik, akinek a nevére a jegy szól.

Az e-Ticket rendszer a megadott adatok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség- vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A naplófájlokban a következő adatokat rögzíti automatikusan és tárolja az Adatkezelő:

·bejelentkezéskor használt e-mail cím,

·a vásárlás során az e-Ticket rendszerben végzett tevékenységek és időpontjai,

·a csatlakozott eszköz IP címe.

A fenti adatokat az e-Ticket rendszer automatikusan, a felhasználó külön cselekménye nélkül rögzíti. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és a rendszer üzemeltetője fér hozzá.

2.3.Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (jogérvényesítés határidejéig, a panasz, észrevétel elintézéséig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, az érvényesített követelés statisztikai feldolgozásáig, stb.), illetve az ezekhez a műveletekhez kapcsolódó adóügyi, vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezeli. A számlázással kapcsolatos jogok és kötelezettségek nyilvántartása érdekében az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezése alapján a megvásárolt díjtermékek és elektronikus számlák a vásárlástól számítva 8 évig tárolásra kerülnek.

2.4.Adattovábbítás lehetősége

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály által vagy jogerős hatósági kötelezés útján kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Online fizetés esetén Adatkezelő eleget tesz a PSD2 irányelvben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének, amely adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé. Adatkezelő az utas előzetes tájékoztatása mellett a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és csalásanalízis céljából a felhasználói profilhoz rendelt e-mailcímet és nevet, valamint a vásárláshoz kapcsolódó adatokat (így különösen, de nem kizárólagosan: a vásárolt termékek adatait, naplóadatokat) a fizetési szolgáltató részére átadhatja.

Az e-vonatjegyen feltüntetett, valamint az e-vonatjegyen levő elektronikus kódban tárolt személyes adatait a jegyen feltüntetett vasúttársaságok az ellenőrzés során megismerhetik és a saját adatkezelési szabályaik szerint kezelhetik.

2.5.Adattovábbítás címzettje:

Címzett a PSD2 előírásai alapján, valamint a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és csalásanalízis céljából ismeri meg az adatokat és kezeli azokat a saját adatkezelési szabályzata szerint.

Név:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely:

1093 Budapest, Közraktár utca 30-32

 

River Park K30., épület II.

Cégjegyzékszám:

01-09-174466

A bejegyző bíróság megnevezése:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

24386106-2-43

E-mail:

ugyfelszolgalat@simple.hu

3.Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Szolgáltatói

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

szerződés alapján:

 

Székhely:

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-10-045838

A bejegyző bíróság

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

megnevezése:

 

Adószám:

14130179-2-44

E-mail:

helpdesk@mav-szk.hu

Adattárolás helye:

1012 Budapest, Krisztina krt. 37/A

Az Adatfeldolgozó az 2. pont szerint kezelt adatokat a 2. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján teljes körű informatikai szolgáltatást nyújt.

4.Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Adatkezelőnél a rendszer üzemeltetéséért felelős szervezeti egység(ek) munkatársai, ügyfélszolgálat munkatársai, központi visszatérítést végző szervezeti egység munkatársai.

5.Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

5.1.Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

-Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik utasai és más ügyfelei általa kezelt személyes adatainak biztonságáról. A személyes adatokat fokozott biztonságú informatikai rendszerekben, nem nyilvános módon kezeli. Megakadályozza azok véletlen megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Biztosítja, hogy a személyes adatokat csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek ismerhessék meg, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

-Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

a)amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek;

b)biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;

c)valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról;

-továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 9. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.

-A rendszer számítástechnikai elemei a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1012 Budapest, Krisztina krt. 37.), mint Adatfeldolgozó szervertermében találhatók meg.

-Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);

b)hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

c)változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

d)csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

6.Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

6.1.A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

6.2.Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6.3.Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

·adatkezelés célja,

·az érintett személyes adatok kategóriái,

·az adatkezelés időtartama,

·arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,

·az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,

·a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát - amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

6.4.Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja hozzájárulását, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok szükségesek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ön az egyes adatait az e-Ticket rendszerben maga helyesbítheti.

A felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes és egyéb adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, valamint az e-Ticket rendszerbe történő regisztráció során az Ön által elfogadott Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett jogszabályoknak megfelelően több lépésben töröljük.

Nem aktivált regisztrációhoz megadott e-mail cím és regisztrációs adatok törlése az Ügyfélszolgálaton keresztül az e-mail cím megadásával igényelhető.

Aktivált regisztrációhoz tartozó felhasználói fiók törlése kizárólag az e-Ticket rendszeren belül a Regisztráció törlése funkcióval törölhető.

A Regisztráció törlése gomb megnyomásával azonnal törlése kerülnek az alábbi adatok az adatbázisban:

-regisztrációkor megadott vezetéknév és keresztnév,

-Az Ön által felvett és a számla kiállításakor kiválasztható számlázási címek,

-SimplePay fizetéshez kapcsolódó, az ott tárolt kártyaadatokkal történő fizetéshez szükséges azonosítók.

ARegisztráció törlése gomb megnyomásával regisztrációs e-mail címét (felhasználónevet) inaktiváljuk, mely azt jelenti, hogy felhasználói fiókja többé nem lesz elérhető. Inaktivált felhasználónévvel nem lehet bejelentkezni, az ehhez tartozó, korábban vásárolt jegyekhez és számlákhoz nem fog tudni hozzáférni. Korábban megvásárolt jegyeit és számláit adatbázisban e-mail címe alapján a törléstől számított egy évig tudjuk adatbázisból visszakeresni, amennyiben igényérvényesítési vagy egyéb jogos megkeresés érkezik Ügyfélszolgálatunkra.

A törlés indítását követő 366. napon az adatok a 2.3. pont szerinti célból és időtartamig archiválásra kerülnek.

6.5. Az adatok zárolása (korlátozása)

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (korlátozza) amennyiben:

·vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);

·az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;

·az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A zárolás (korlátozás) addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat - a tárolás kivételével - csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt zárolás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

6.6. Jogorvoslati lehetőségek

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon:

(+36-1) 391-1400

Telefax:

(+36-1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet - annak közlésétől számított 30 napon belül - Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.

Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az adatvedelem@mav-start.hu elérhetőségen teheti meg.

7.Tájékoztatás küldése

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendszer működését vagy a megvásárolt jegyekkel történő utazást alapvetően érintő változásokról (például új fejlesztések, haváriakommunikáció stb.) e- mailben tájékoztassa a regisztrált felhasználókat.

8.Adatvédelmi tájékoztató módosítása

A MÁV-START Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. Az e-Ticket rendszer további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

9.Releváns jogszabályok

-Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);

-Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (második fizetési szolgáltatási irányelv vagy PSD2);

-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

-Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

-Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);

-a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény;

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. (Sztv.)

© MÁV-START Zrt. Minden jog fenntartva.